Małżonek rozwiedziony, który nie jest wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa i znajduje się w złej sytuacji materialnej może starać się o alimenty od drugiego małżonka. Warto jednak pamiętać, że alimenty uzyskane od byłego współmałżonka nie są przyznawane dożywotnio.

Kto może płacić alimenty?

Zgodnie z polskim prawem obowiązkiem płacenia alimentów na byłego współmałżonka może zostać objęty:

  • małżonek ponoszący winę za rozpad związku (jest zobowiązany do płacenia alimentów małżonkowi nie ponoszącemu winy za rozpad związku lub małżonkowi współwinnemu, który jest w niedostatku);
  • małżonek nieponoszący winy za rozkład pożycia, gdy drugi małżonek również nie został uznany za winnego.

Warto jednak zaznaczyć, że powyższe świadczenia nie są stricte „świadczeniem alimentacyjnym”, choć czasami są tak nazywane.

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów określana jest przez sąd. Zakłada się, że środki dostarczane byłemu małżonkowi powinny odpowiadać uzasadnionym potrzebom oraz możliwościom zarobkowym zobowiązanego małżonka. Wysokość świadczenia musi zapewniać godziwą egzystencję oraz zaspokajać potrzeby materialne i niematerialne byłego małżonka.

Jak długo należy płacić alimenty?

W przypadku płacenia alimentów małżonkowi, obowiązek ten trwa zazwyczaj 5 lat.Obowiązek alimentacyjny względem byłego współmałżonka nie jest dożywotni. Według polskich przepisów prawnych obowiązek ten ustaje pięć lat po uzyskaniu rozwodu. Początek tego okresu liczy się od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wnioskowania o wydłużenie tego okresu. Podczas rozprawy sąd może wydłużyć okres płacenia alimentów lub nie. Do uzasadnionych przypadków zalicza się np. wypadek uprawnionego małżonka, który nie pozwala mu na uzyskanie odszkodowania lub renty oraz uniemożliwia pracę zarobkową. W niektórych wypadkach sąd może zobowiązać byłego małżonka do płacenia alimentów przez czas nieokreślony.

Ważne

  • W przypadku, gdy małżonek uprawniony do świadczenia alimentacyjnego wejdzie powtórnie w związek małżeński traci prawo do alimentów od byłego współmałżonka.
  • Zdarza się, że sąd przenosi obowiązek alimentacyjny z byłego małżonka na innych członków rodziny, którzy mogą go wykonać.