Alimenty to środki finansowe, które są płacone na rzecz osoby z rodziny – najczęściej dziecka (rzadziej byłego współmałżonka, rodzeństwa lub rodzica). Jednakże, aby otrzymać to należne świadczenie niezbędne jest złożenie pozwu w sądzie rodzinnym. Podczas rozprawy sędzia na podstawie dostarczonych dokumentów oraz zeznań świadków podejmuje decyzję o przyznaniu bądź nie alimentów oraz ich wysokości. Zanim jednak odbędzie się rozprawa w sądzie niezbędne jest przygotowanie i złożenie pozwu wraz z całą niezbędną dokumentacją.

Kiedy można złożyć pozew o alimenty?

O alimenty mogą starać się osoby w trudnej sytuacji materialnej oraz członkowie rodziny, na których utrzymanie powinna łożyć bliska osoba, np. dziecko (lub w jego imieniu przedstawiciel prawny) może złożyć pozew o alimenty od swojego rodzica. Zgodnie z polskim prawem o alimenty mogą starać się

 • dzieci od swoich rodziców;
 • jeden z małżonków od drugiego;
 • rodzice od dzieci;
 • młodsze rodzeństwo od rodzeństwa dorosłego;
 • dziecko od współmałżonka matki lub ojca (nie będącego rodzicem) – w uzasadnionych przypadkach.

Kto składa pozew?

Do pozwu o alimenty należy dołączyć niezbędne dokumenty.Pozew o alimenty powinien zawierać główne informacje dotyczące osoby powoda oraz pozwanego. Niezbędne jest zatem podanie takich danych jak:

 • imię i nazwisko powoda,
 • adres zamieszkania powoda,
 • adres korespondencyjny powoda,
 • dane osobowe oraz adres zamieszkania i adres korespondencyjny opiekuna prawnego – w przypadku, kiedy to on składa pozew w imieniu małoletniego lub osoby z – ograniczoną zdolnością prawną,
 • imię i nazwisko pozwanego,
 • adres zamieszkania pozwanego,
 • adres korespondencyjny pozwanego.

We wniosku musi znaleźć się kwota alimentów o jaką wnioskuje powód. Warto przy tym pamiętać, że powód musi uzasadnić swoje roszczenia względem pozwanego. Uzasadnienie powinno także znaleźć się w pozwie. Do pozwu powinny być również dołączone dokumenty potwierdzające opisaną w pozwie sytuację materialną powoda i dokumentujące jego potrzeby, które powinny zaspokoić żądane alimenty.

Załączniki do pozwu o alimenty

Do pozwu o alimenty należy dołączyć poniżej wymienione dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • odpis aktu małżeństwa, ewentualnie odpis wyroku rozwodowego, separacyjnego, czy poprzedniego wyroku w sprawie o alimenty między stronami,
 • zaświadczenia o wysokości zarobków albo zaświadczenie o tym, że jest się osobą bezrobotną, decyzje o przyznanych zasiłkach i świadczeniach z opieki społecznej (należy wskazać również dochody drugiej strony),
 • zaświadczenia wskazujące na wysokość kosztów ponoszonych na dziecko, np. szkoła, wyżywienie, kultura i rozrywka, inne koszty związane z potrzebami dziecka wynikającymi z jego wieku, uzdolnień, zainteresowań,
 • zaświadczenia od lekarza specjalisty, np. stwierdzające alergię, wskazanie uczęszczania na basen, etc.,
 • zaświadczenia o zajęciach dodatkowych dziecka i związanych z nimi kosztami, np. uczęszczanie dziecka na korepetycje, nauka języków obcych, uczęszczanie na zajęcia sportowe, itp.,
 • rachunki, opłaty na poczet utrzymania domu/mieszkania, w którym dziecko mieszka, np. czynsz, energia, gaz, woda, etc.,
 • faktury i rachunki za rzeczy zakupione dla dziecka, np. ubrania, książki, leki, itp.,
 • inne dokumenty, jeśli mają znaczenia dla sprawy.

Informacje dodatkowe

 • Pozew oraz wszystkie załączniki składa się w dwóch egzemplarzach:jeden dla sądu, drugi dla strony pozwanej.
 • Załączane dokumenty powinny być przedstawiane w oryginale, jeśli przedstawiane są kopie należy uzasadnić dlaczego tak się stało.
 • Złożenie pozwu o alimenty jest zwolnione z kosztów sądowych.