Wiele kobiet staje przed problemem uchylania się ojca dziecka przed świadczeniem finansowym na rzecz potomstwa, szczególnie wtedy, kiedy dziecko urodziło się lub ma się urodzić poza związkiem małżeńskim. Tymczasem prawo jest w tym zakresie jednoznaczne – oboje rodzice są zobowiązani do łożenia na utrzymanie i wychowanie dziecka i nie ma znaczenia, czy ojciec jest czy nie jest mężem matki.

Kobieta może domagać się świdczeń jeszcze zanim urodzi się dziecko.Nie zawsze też kobiety są świadome faktu, że określonych roszczeń finansowych od ojca dziecka można się domagać jeszcze w okresie ciąży. Kodeks rodzinny i opiekuńczy odnosząc się do kwestii ewentualnych alimentów w ciąży precyzuje to w ten sposób, że ojciec niebędący mężem matki, ma obowiązek przyczynić się w zakresie odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z istotnych powodów matka może też domagać się udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może również żądać, aby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Te specyficzne alimenty w ciąży przysługują nawet w przypadku urodzenia martwego dziecka, ale nie wtedy, gdy nastąpiło poronienie lub dokonano aborcji.

Ważne jednak jest, by ojcostwo zostało uwiarygodnione, wtedy bowiem matka może domagać się jeszcze przed porodem wypłacenia określonej sumy pieniężnej na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz pierwsze trzy miesiące życia dziecka. W dalszym okresie życia dziecka alimenty winny odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z utrzymania i wychowania dziecka. Natomiast jeśli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, dziecko i matka mogą dochodzić swoich roszczeń jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa, co może nastąpić dopiero w momencie urodzenia dziecka.

Tak więc alimenty w ciąży dotyczą tylko określonych sytuacji, kiedy ojcostwo zostanie w trakcie postępowania uwiarygodnione, na przykład poprzez wykazanie, że miało miejsce współżycie płciowe w okresie między 180 a 300 dniem przed planowaną datą porodu. Sprawa tego typu świadczeń jest zazwyczaj rozpatrywana przez sąd w trybie szczególnym i trwa bardzo krótko, a pozwany mężczyzna, jeżeli jego ojcostwo zostało uwiarygodnione, musi natychmiast wyasygnować zasądzoną kwotę. Matka dziecka powinna jednak najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po porodzie wystąpić z pozwem o przyznanie zwykłych alimentów w normalnym trybie, jeżeli tego nie uczyni, bądź w trakcie rozprawy wykazane będzie, że ojcem dziecka jest ktoś inny, wypłacone wcześniej świadczenie musi zostać zwrócone.