Alimenty to świadczenie płacone przez zobowiązanego na utrzymanie uprawnionego. Do alimentów uprawnione są dzieci zobowiązanego, ale również były małżonek oraz rodzice. Podczas pierwszej rozprawy alimentacyjnej sąd rodzinny i nieletnich określa wysokość należnych alimentów, jednakże nie jest ona stała i niezmienna.

Kto może wnioskować o zmianę wysokości alimentów?

O zmianę wysokości alimentów mogą wnioskować obydwie strony – zarówno zobowiązana do płacenia świadczenia jak i strona uprawniona do jego otrzymywania. Zazwyczaj strona płacąca dąży do obniżenia kwoty alimentów, natomiast strona uprawniona do jej podwyższenia. Niezależnie od tego, która ze stron jest zainteresowana wprowadzeniem zmiany wysokości alimentów, zawsze ostateczną decyzję podejmuje sąd.

Powody zmiany wysokości alimentów

Każda ze stron może wnioskować o zmianę wysokości alimentów.Niezależnie od tego czy dąży się do zmniejszenia czy podwyższenia wysokości świadczenia alimentacyjnego zawsze są dwie przyczyny tego stanu. Jedną z nich jest zmiana uzasadnionych kosztów utrzymania uprawnionego, a drugą możliwości finansowe zobowiązanego. Zarówno jedna, jak i druga strona mogą odnieść się do jednej lub obu wymienionych przyczyn. Sąd rozpatrując sprawę o zmianę wysokości alimentów bierze pod uwagę zarówno uzasadnione koszty utrzymania uprawnionego jak i zdolności majątkowe zobowiązanego i na tej podstawie podejmuje decyzję o wysokości alimentów na przyszły okres.

Procedura zmiany wysokości alimentów

Aby zmienić wysokość alimentów należy złożyć pozew do sądu. W dokumencie tym muszą się znaleźć

  • dane zobowiązanego i uprawnionego ( oraz dodatkowo dane przedstawiciela prawnego w przypadku nieletnich),
  • przedmiot sporu, czyli kwota o którą ma zostać zwiększone/zmniejszone świadczenie alimentacyjne,
  • uzasadnienie żądania zmiany wysokości świadczenia alimentacyjnego,
  • prośba o załączenie wyroku oraz akt poprzedniej sprawy alimentacyjnej.

Do pozwu powinny być również załączone dowody poświadczające zasadność żądania. W zależności od podanej przyczyny mogą to być dokumenty potwierdzające wzrost/spadek zarobków zobowiązanego, wzrost/spadek kosztów utrzymania uprawnionego lub inne dokumenty mogące mieć wpływ na wyrok sądu. Wszystkie dokumenty załączone do pozwu powinny być w oryginale, a jeśli jest to niemożliwe niezbędne jest uzasadnienie wykorzystania kopii.

Ważne

  • Pozew o zmianę wysokości alimentów powinien zostać złożony do rejonowego sądu rodzinnego i nieletnich w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla strony pozwanej.
  • W przypadku spraw o alimenty nie pobierana jest opłata sądowa.
  • Po złożeniu pozwu zostaje określony termin rozprawy, podczas której sąd orzeka o zmianie lub pozostawieniu bez zmian wysokości świadczenia.