Zgodnie z prawem rodzice są zobowiązani do zapewnienia swojemu dziecku godnych warunków do życia i rozwoju. W przypadku, gdy nie mieszkają razem z dzieckiem wówczas ich obowiązkiem jest łożenie na jego utrzymanie, czyli płacenie alimentów. Obowiązek ten, wraz z określeniem wysokości kwoty płaconej na rzecz dziecka, zostaje nałożony przez sąd podczas rozprawy alimentacyjnej. Sporo na temat tego jak uzyskać alimenty na dziecko dowiesz się po kliknięciu w ten link.

Pojęcie obowiązku alimentacyjnego

W ramach obowiązku alimentacyjnego rodzic winien jest zawsze dostarczać środków utrzymania, a w razie konieczności środków wychowania. Oznacza to, że zobowiązany jest on do łożenia na utrzymanie dziecka, a jedynie w razie konieczności do sprawowania opieki nad małoletnim, dorosłe dzieci nie wymagają „wychowywania”.

Przesłanki obowiązku alimentacyjnego

Istnieją dwie podstawowe przesłanki obowiązku alimentacyjnego:

  • Niesamodzielność dziecka
    Zgodnie z art. 113 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.
  • Możliwości zarobkowe rodziców
    Zakłada się, że dziecko ma prawo żyć na podobnej stopie, co jego rodzice. Tym samym może się ono starać o alimenty, które mu to zapewnią.

Kto może otrzymać alimenty?

Dziecku aż do chwili osiągnięcia samodzielności przysługują alimenty.Na alimenty może liczyć każde dziecko od chwili poczęcia, aż do momentu, gdy jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Należy przy tym pamiętać, że nie ma granicy wiekowej określającej zakończenie obowiązku alimentacyjnego. Może on ustać w chwili, gdy dziecko skończy szkołę średnią i rozpocznie pracę zarobkową, ale może też trwać przez okres studiów i przeciągnąć się do czasu, aż potomek będzie w stanie sam się utrzymać. Istnieje również możliwość ustania obowiązku alimentacyjnego wcześniej, jeśli dziecko jest w stanie utrzymać się z własnego majątku np. otrzymało spadek.

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów płaconych na dziecko jest określana przez sąd podczas rozprawy alimentacyjnej. Sąd bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego rodzica. Należy pamiętać, że sąd nie jest w żaden sposób ograniczony w naliczeniu kwoty alimentów. Może ustalić je na poziomie wyższym aniżeli wynikałoby to z dochodów przedstawionych przez zobowiązanego, jeśli uważa, że zobowiązany jest w stanie zarobić więcej. Warto także pamiętać, że kwota alimentów określona przez sąd nie jest stała i można wnioskować o jej podwyższenie, obniżenie lub zupełne uchylenie obowiązku alimentacyjnego.