Wysokość alimentów zasądzonych podczas pierwszej rozprawy sądowej nie jest ostateczna. Warto wiedzieć, że ustawodawca przewiduje, iż wraz z upływem lat zmieniają się koszty utrzymania dziecka, a co za tym idzie można starać się o podwyższenie kwoty alimentów. O zmianie wysokości świadczenia decyduje sąd na wniosek uprawnionego.

Przesłanki do złożenia pozwu o podwyższenie alimentów

Według art. 135 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zakres alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zmiana jednego lub obu czynników oraz proporcji między nimi jest uzasadnionym powodem do wniesienia pozwu o zmianę wysokości alimentów. Tym samym wraz ze wzrostem kosztów utrzymania dziecka jego opiekun prawny może wnieść o podwyższenie kwoty alimentów. Jednakże nawet w przypadku, gdy koszt utrzymania nie wzrasta, ale zmienia się status majątkowy zobowiązanego, uprawniony również może wnioskować o podwyższenie wysokości alimentów.

Pozew o podwyższenie alimentów

W celu uzyskania wyższych alimentów konieczne jest złożenie pozwu do sądu.W pozwie o podwyższenie alimentów najistotniejszą kwestią jest dobre uzasadnienie i udokumentowanie swoich żądań. W zależności od wskazanej przyczyny należy dobrać różny materiał dowodowy. Jeśli jako powód wniesienia pozwu podany jest wzrost kosztów związanych z utrzymaniem uprawnionego należy udowodnić to. Można do tego celu użyć zaświadczeń ze szkoły, jeśli dziecko uczy się, jeśli choruje, przyda się zaświadczenie od lekarza, można też dołączyć rachunki związane z utrzymaniem dziecka. Dodatkowo należy załączyć również zaświadczenie o dochodach rodzica, u którego dziecko przebywa. Jeśli powodem wniesienia pozwu jest poprawa sytuacji materialnej obowiązanego do płacenia alimentów, wówczas zadaniem powoda jest udowodnienie tego. Jako dowód mogą posłużyć zeznania kolegów z pracy pozwanego lub zeznania podatkowe.

Niezależnie od przyczyny wniesienia pozwu zawsze trzeba dołączyć do niego:

  • wyrok rozwodowy (jeśli został orzeczony);
  • wniosek o załączenie akt postępowań, podczas których zasądzono wcześniejsze alimenty.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Pozew o podwyższenie alimentów można złożyć za każdym razem, gdy nastąpi uzasadniony wzrost kosztów utrzymania uprawnionego lub poprawi się sytuacja majątkowa obowiązanego.

  • Pozew wraz z załącznikami oraz kopią dla pozwanego należy złożyć w sądzie rejonowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania zobowiązanego do płacenia alimentów lub uprawnionego.
  • Sprawy alimentacyjne zwolnione są z opłat sądowych.
  • Prawo nie określa górnej ani dolnej granicy wnioskowanych kwot.
  • Sąd podczas ustalania wysokości alimentów bierze pod uwagę szereg czynników, które z czasem ulegają zmianie. Stąd też niezwykle ważne jest ich prawidłowe i szczegółowe udowodnienie.

Dobre udokumentowanie pozwu sprzyja szybkiemu rozpatrzeniu sprawy.