We wszelkiego typu sprawach rodzinnych rozstrzyganych przed sądem, najbardziej sporne i zarazem budzące największe emocje są zazwyczaj kwestie finansowe. Nie zawsze stawianie na pierwszym miejscu czynników ekonomicznych jest godne pochwały, bywają jednak takie sytuacje, kiedy uzyskanie świadczenia od strony przeciwnej decyduje o czyjejś egzystencji. Najbardziej jaskrawym przykładem są tutaj alimenty na rzecz małoletniego dziecka. Proces rozwodowy lub też sprawa o przyznanie alimentów może trwać niekiedy całymi miesiącami, bez gwarancji pozyskania świadczeń w spodziewanej wysokości. Tymczasem przez te kilka miesięcy trzeba dziecko utrzymać i na bieżąco ponosić wszelkie koszty. Na szczęście istnieje w polskim prawie konstrukcja prawna pozwalająca na wcześniejsze pozyskanie środków finansowych na utrzymanie dziecka lub osoby dorosłej przez czas postępowania sądowego, aż do wydania wyroku przez sąd.

Sąd może zabezpieczyć zapłatę alimentów na okres trwania postępowania sądowego..W ramach postępowania o przyznanie alimentów powód może ubiegać się o tak zwane zabezpieczenie alimentów na okres trwania postępowania sądowego. Zabezpieczenie to polega na zobowiązaniu rodzica lub współmałżonka, który będzie płacił alimenty, do wcześniejszej zapłaty jednorazowo lub okresowo określonej sumy. Jest to bez wątpienia korzystne rozwiązanie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zapewnia im bowiem środki na czas trwania postępowania sądowego. Ponadto wydane przez sąd postanowienie o zabezpieczeniu alimentów stanowi samodzielny tytuł wykonawczy, to jest sąd nadaje mu klauzulę wykonalności z urzędu, co oznacza, że w razie niewywiązywania się danej osoby z obowiązku alimentacyjnego, można natychmiast wszcząć egzekucję komorniczą. Nawet jeśli pozwany wniesie zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu powództwa, nie zwalnia go to z obowiązku wykonania postanowienia.

Wnioskując o zabezpieczenie alimentów trzeba jedynie dokonać uprawdopodobnienia roszczenia. Na powodzie spoczywa obowiązek uprawdopodobnienia okoliczności, które uzasadniają jego wniosek, zarówno samo żądanie udzielenia zabezpieczenia, jak i to, że w razie oddalenia wniosku pozostanie on bez dostatecznych środków na utrzymanie. Warto jednak wziąć pod uwagę, że jeśli żądana kwota będzie zanadto wygórowana i w ostatecznym wyroku sąd przyzna alimenty niższe niż wnioskowana suma zabezpieczenia, otrzymane nadmiarze środki trzeba będzie zwrócić. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia można złożyć jednocześnie z pozwem oraz w trakcie postępowania, czy nawet przed wniesieniem powództwa, a sąd ma obowiązek rozpatrzenia go bezzwłocznie, to jest nie później, niż w ciągu tygodnia.