Fundusz alimentacyjny ma za zadanie pomóc ubogim, którzy nie otrzymują od zobowiązanego należnych świadczeń.

Warunki otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Nie każde dziecko może skorzystać ze świadczeń wypłacanych przez Fundusz Alimentacyjny.Aby uzyskać wypłatę świadczenia alimentacyjnego trzeba spełniać wyznaczone prawem warunki:

  • orzeczenie alimentów – osoba starająca się o świadczenie musi mieć sądowe orzeczenie o prawie do alimentów;
  • niewywiązywanie się obowiązanego z obowiązku płacenia alimentów;
  • niskie dochody – aby uzyskać świadczenie z funduszu dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty określonej w przepisach (obecnie 725 zł).

Ograniczenie wiekowe

Kwota wypłacana z funduszu alimentacyjnego jest równa alimentom orzeczonym przez sąd, nie może jednak przekroczyć kwoty określonej w przepisach. Obecnie kwota ta wynosi 500 zł na jedno dziecko.

Uzyskanie świadczenia

Aby uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy złożyć odpowiedni wniosek, który można pobrać w gminie. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie sądu o przyznaniu alimentów oraz zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące dochody rodziny. Wniosek składa we własnym imieniu uprawniony, zaś w imieniu nieletniego uprawnionego jego przedstawiciel ustawowy.