Obowiązek alimentacyjny może niekiedy dotyczyć dziadków dziecka. Pierwszą sytuacją, w której na wniosek wnuka dziadkowie mogą być zobligowani do płacenia na jego rzecz alimentów, jest śmierć rodziców. Druga sytuacja to taka, kiedy rodzic nie jest w stanie płacić alimentów, na przykład nie ma możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Trzeci przypadek to taki, kiedy uzyskanie od rodzica środków na utrzymanie dziecka na czas jest niemożliwe albo mocno utrudnione, na przykład kiedy rodzic odbywa karę więzienia.

W pewnych przypadkach dziadkowie mogą być zobowiązani do płacenia alimentów.Ubieganie się o alimenty od dziadków jest kwestią sporną, szczególnie zważywszy na fakt, iż starsi ludzi nierzadko nie dysponują dużymi środkami finansowymi. Ich świadczenia emerytalne są niskie i obowiązek alimentacyjny mógłby być niezwykle trudny do wykonania. Z drugiej jednak strony, są też osoby posiadające wysokie świadczenia oraz majątki osobiste, wówczas wspomaganie finansowe wnuka nie byłoby dla nich zbyt obciążające. Wszystko jednak jest uzależnione od indywidualnej sytuacji. Pamiętajmy jednak, że o alimenty od dziadków można starać się dopiero wtedy, gdy najbliżsi krewni, czyli rodzice, nie są w stanie utrzymać dziecka. Sąd bada w takim wypadku wszystkie okoliczności, łącznie z realnymi możliwościami zarobkowymi danego rodzica. Nie zasądzi więc alimentów dla zamożnych dziadków dziecka tylko z tego powodu, że rodzic wychowujący dziecko uchyla się od pracy zawodowej. Brane są pod uwagę wszystkie czynniki.

Co jednak zrobić, gdy ani rodzice albo rodzic, ani dziadkowie, nie są w stanie łożyć na utrzymanie dziecka w takim stopniu, by były spełnione podstawowe potrzeby? W takiej sytuacji obowiązek alimentacyjny spada na rodzeństwo dziecka. Istnieje bowiem zasada, że jeśli dana osoba pozostaje w niedostatku, obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Wysokość zasądzonych alimentów zależy od możliwości finansowych rodzeństwa. Ponadto, może ono uniknąć obowiązku alimentacyjnego, jeśli wiązałby się on z dużym uszczerbkiem. Dziadkowie dziecka natomiast, którzy wykonują obowiązek alimentacyjny za rodzica, mają prawo do dochodzenia zwrotu uiszczonych kwot drogą sądową. Są to tak zwane roszczenia regresowe i skierowane są do rodzica lub rodziców, którzy uchylają się od płacenia alimentów. Jeśli zaś chodzi o moment wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego dziadków, to ma on miejsce, gdy następuje zmiana sytuacji rodzica, to znaczy, gdy odzyskuje możliwość samodzielnego płacenia alimentów.