To, że sąd nałoży na rodzica obowiązek płacenia alimentów niestety nie zawsze jest równoznaczne z tym, że dziecko je otrzyma. Dość często bowiem zdarza się, że obowiązany uchyla się od obowiązku płacenia świadczenia bądź robi to nieterminowo.

Płacenie alimentów zgodnie z wyrokiem

Sąd przyznając alimenty uprawnionemu nadaje wyrokowi klauzulę wykonalności, co oznacza, że obowiązany musi jak najszybciej podporządkować się zapisom znajdującym się w orzeczeniu sądowym. Zazwyczaj w dokumencie tym wskazana jest dokładna data płacenia alimentów np. do 10 dnia każdego miesiąca. Data ta jest najczęściej ustalana zgodnie z możliwościami płatniczymi zobowiązanego.

Gdy alimenty nie przychodzą

Jeśli zobowiązany do płacenia alimentów rodzic nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, wówczas należy udać się do komornika z wyrokiem sądu posiadającym klauzulę wykonalności. Na tej podstawie komornik rozpoczyna działania mające na celu egzekucję alimentów. Warto wiedzieć, że uprawniony nie ma obowiązku wskazywać na źródło dochodu zobowiązanego, ponieważ ustalenie tego faktu znajduje się w gestii działań komorniczych. Jeśli samemu komornikowi nie udaje się dotrzeć do informacji majątkowych pozwanego wówczas może on skorzystać z pomocy policji.

Egzekucja komornicza

Osoba nie płacąca alimentów może być również pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Zgodnie z zapisami Kodeksu Karnego za uchylanie się od wypełniania tego obowiązku można zostać ukaranym grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do lat dwóch. Aby została wszczęta procedura karna w stosunku do obowiązanego uprawniony lub jego przedstawiciel prawny musi złożyć wniosek o ściganie. Dalej procedura toczy się z urzędu.

Odpowiedzialność karna

Za niepłacenie alimentów może grozić odpwoiedzialność karna.Dość często zdarza się, że mimo zasądzonych od jednego z rodziców alimentów, drugi nie może się ich doczekać. Należy wtedy wszcząć procedurę egzekucji komorniczej składając stosowny wniosek i dołączając do niego orzeczenie sądu dotyczące obowiązku świadczeń na rzecz dziecka. Jeżeli egzekucja okaże się nieskuteczna, można wystąpić o alimenty z funduszu alimentacyjnego. Jednak przyznanie prawa do świadczeń z tegoż funduszu jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Warto wiedzieć!

  • Jeśli procedury egzekucji komorniczej nie przynoszą skutku, a świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie może być wypłacone, wówczas można starać się o alimenty od innych członków rodziny dziecka np. dziadków lub dorosłego rodzeństwa.
  • Osobę uchylającą się od terminowego płacenia alimentów można umieścić w powszechnie dostępnych bazach danych dłużników. Taki wpis utrudni obowiązanemu zaciąganie pożyczek czy zakup sprzętu na raty. Utrudnienia związane z takim wpisem są dla wielu niepłacących alimenty skutecznym bodźcem do zmiany podejścia do obowiązku alimentacyjnego.