Utrzymanie dziecka jest obowiązkiem rodziców nawet w sytuacji, gdy nie są oni małżeństwem lub nie mieszkają razem. Jeśli jeden z rodziców odchodzi i pozostawia dziecko pod opieką drugiego rodzica lub osób trzecich np. babci, wówczas opiekun dziecka może starać się o alimenty.

Pozew o alimenty

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania alimentów jest złożenie pozwu w sądzie. Pozew składa dziecko lub w jego imieniu opiekun prawny. Aby uzyskać oczekiwany efekt, czyli alimenty w określonej przez siebie wysokości warto skorzystać z pomocy prawnika, który nie tylko napisze pozew ale również udzieli dokładnych informacji jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu oraz jak dalej postępować.

Załączniki do pozwu

Aby uzyskać alimenty konieczne jest złożenie pozwu do sądu.Aby sąd nałożył na pozwanego obowiązek płacenia alimentów powód musi udowodnić, że pieniądze uzyskane w ten sposób są mu niezbędne do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb. Stąd też dobrze jest jeśli do pozwu dołączone zostaną wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na dziecko np. rachunki za odzież, dodatkowe zajęcia, wizyty lekarskie i leki itp. Rodzic starający się o alimenty na dziecko powinien dołączyć do pozwu również dokument poświadczający jego dochody. Warto wiedzieć, że powód może, ale nie musi, dołączać do pozwu dokumenty potwierdzające przychody pozwanego, ponieważ sąd nakaże pozwanemu ujawnienie dochodów. Warto wiedzieć, że poza dokumentami potwierdzającymi zasadność żądania można również wezwać świadków, którzy swoimi zeznaniami uzupełnią ewentualne braki dokumentacji np. zaświadczą o uzyskiwaniu przez pozwanego dochodów poza miejscem pracy, itp.

Składanie pozwu

Po złożeniu w sądzie pozwu wraz z załącznikami zostaje wyznaczony termin rozprawy. Podczas niej sąd rozpatruje wniosek powoda. Sędzia sprawdza czy żądanie alimentów znajdujące się w pozwie ma swoje uzasadnienie, a następnie określa czy suma, o którą wnioskuje powód jest możliwa do uzyskania. Do orzeczenia wysokości kwoty należnych alimentów sędzia bierze pod uwagę kwotę, o którą wnioskuje powód oraz możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego. Warto zaznaczyć, że kwota zasądzona podczas rozprawy nie musi być równa tej, o którą wnioskuje powód.

Otrzymywanie zasądzonych alimentów

Na podstawie orzeczenia sądowego pozwany zostaje zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz swojego dziecka. W przypadku, gdy nie wywiązuje się z tego obowiązku opiekun prawny powinien udać się z wyrokiem sądu do komornika, który wszczyna procedurę egzekucji należności. Jeśli obowiązany nie posiada środków na pokrycie świadczenia, wówczas można złożyć wniosek o wypłatę alimentów z funduszu alimentacyjnego.