Na stronie można znaleźć najważniejsze informacje o alimentach – głównie na dziecko, chociaż nie tylko. Jeżeli zatem ktoś z Państwa chciałby zatem zapoznać się z poradami na temat alimentów, to jak najbardziej warto zapoznać się z artykułami. W przypadku zainteresowania usługami prawniczymi, zapraszamy do kontaktu – na pewno Państwu pomożemy w znalezieniu pomocy.

Czym są alimenty?

W polskim prawie funkcjonuje pojęcie „obowiązek alimentacyjny”, które oznacza konieczność dostarczenia środków utrzymania określonym osobom i w określonych sytuacjach. Kodeks rodzinny i opiekuńczy definiuje dwa główne rodzaje zobowiązań tego typu, mianowicie rodziców wobec dzieci oraz współmałżonków wobec siebie nawzajem. Ponadto obowiązek alimentacyjny może dotyczyć dzieci w stosunku do rodziców oraz wzajemny rodzeństwa.

Alimenty na dzieci

Najczęściej alimenty przysługują na dzieci.W praktyce najczęściej mamy do czynienia z rodzajem świadczeń, jakimi są alimenty na dzieci. W normalnej sytuacji, kiedy dzieci wychowywane są przez oboje rodziców, wszelkie koszty utrzymania i wychowania małoletnich dzieci rodzice ponoszą wspólnie. Natomiast w sytuacji separacji czy rozwodu dzieci pozostają z reguły przy jednym z małżonków, który je utrzymuje, z kolei na drugim ciąży obowiązek partycypowania w kosztach poprzez świadczenie alimentacyjne. W przypadku rozwodu czy przeprowadzanej na drodze sądowej separacji, sąd musi rozstrzygnąć kwestię władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i najczęściej także w tym trybie orzeka o przyznaniu alimentów.

Wysokość świadczeń alimentacyjnych

Jeśli chodzi o wysokość świadczeń, to jest ona uwarunkowana funkcjonującą w polskim prawie generalną przesłanką, mówiącą, że dziecko ma prawo do poziomu życia zbliżonego do poziomu życia rodziców, co oczywiście nie oznacza, że dobrze sytuowany ojciec dziecka ma obowiązek płacić alimenty na dziecko w wysokości równej jego dochodom, ale jedynie zapewnić podobny status materialny. Z kolei ani niskie dochody, ani status osoby bezrobotnej nie stanowią podstawy do zwolnienia z płacenia alimentów na małoletnie dzieci. Wysokość alimentów może podlegać zmianie, nie jest bowiem ustalona raz na zawsze. Wraz ze zmianą potrzeb dziecka można wystąpić o podwyższenie ich wysokości, a w przypadku znaczącego pogorszenia się poziomu życia świadczącego alimenty, o ich obniżenie.

Alimenty od dziadków

W wyjątkowych przypadkach, kiedy nie sposób wyegzekwować należnych na dzieci świadczeń pieniężnych od rodziców, można ubiegać się o alimenty od dziadków. Dotyczy to jednak określonych sytuacji i jest zawsze dość trudne i moralnie problematyczne, ponieważ nieczęsto starsi ludzie dysponują znaczącymi rezerwami finansowymi. Świadczenia alimentacyjne ze strony dziadków spotyka się w przypadku śmierci rodziców dzieci lub niemożności uzyskania alimentów od rodzica, na przykład kiedy w żaden sposób nie może on zarobkować, czy w ogóle kiedy zobowiązani do tego w pierwszej kolejności rodzice nie są w stanie utrzymać dziecka. Jeśli ani rodzice, ani dziadkowie nie mają możliwości utrzymania dziecka, obowiązek alimentacyjny spada na rodzeństwo dziecka. I dziadkowie, i rodzeństwo wykonujący obowiązek alimentacyjny za rodzica, mają też prawo do dochodzenia zwrotu wypłaconych pieniędzy od osoby, za którą płacili, w trybie tak zwanego roszczenia regresowego.

Egzekucja komornicza alimentów

W przypadku braku płatności alimentów mogą być one egzekwowane przez komornika.Dość często zdarza się, że mimo zasądzonych od jednego z rodziców alimentów, drugi nie może się ich doczekać. Należy wtedy wszcząć procedurę egzekucji komorniczej składając stosowny wniosek i dołączając do niego orzeczenie sądu dotyczące obowiązku świadczeń na rzecz dziecka. Jeżeli egzekucja nie okaże się skuteczna, można wystąpić o alimenty z funduszu alimentacyjnego. Jednak przyznanie prawa do świadczeń z tegoż funduszu jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Jak zwiększyć wysokość alimentów?

Ustalony pierwotnie poziom świadczenia alimentacyjnego może ulegać zmianom. O wyższe alimenty można się starać, jeśli na przykład wzrosły koszty utrzymania dziecka. Możemy wystąpić o zmianę wysokości świadczenia, gdy w związku z rozpoczęciem nauki ponosimy większe wydatki na podręczniki, bądź w związku z chorobą dziecka pojawia się konieczność zakupu leków, rehabilitacji, specjalnej diety itd. Orzekając o wysokości świadczenia sąd bierze pod uwagę z jednej strony usprawiedliwione potrzeby dziecka, z drugiej możliwości zarobkowe czy majątkowe rodzica. Tak więc to, że wraz z wiekiem rosną potrzeby dziecka, jest czymś naturalnym. Z linii orzecznictwa wynika również, że o wyższe alimenty można wystąpić, gdy sytuacja materialna rodzica świadczącego alimenty uległa znaczącej poprawie. W jednym i drugim przypadku należy złożyć wniosek do sądu załączając stosowne dokumenty jako uzasadnienie wniosku.

Jak odzyskać zaległe alimenty?

Pierwszym krokiem powinno być złożenie wniosku o egzekucję komorniczą, do którego dołączamy orzeczenie sądu dotyczące przyznania alimentów. Jeśli posiadamy stosowne informacje, dobrym rozwiązaniem jest skierowanie wniosku o egzekucję bezpośrednio do pracodawcy dłużnika, jest on bowiem zobowiązany do potrącania alimentów z pensji dłużnika. Jeśli egzekucja komornicza okaże się bezskuteczna, należy wystąpić do organu samorządowego o tak zwaną egzekucję administracyjną, gmina ma bowiem dodatkowe możliwości w postaci różnych środków nacisku na dłużnika, na przykład zatrzymania prawa jazdy, przekazania danych do Biura Informacji Gospodarczej, czy złożenia wniosku do prokuratury o popełnienie przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacji. Jeśli mimo wszystko działania te nie przyniosą rezultatów, mamy prawo ubiegać się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego.