Obowiązek alimentacyjny zostaje nałożony na zobowiązanego przez sąd, ale zazwyczaj nie ma on określonych ram czasowych (wyjątkiem jest płacenie alimentów na rzecz byłego współmałżonka, gdzie okres alimentacyjny jest określony przepisami). Wato zatem wiedzieć, że w uzasadnionych przypadkach zobowiązany do płacenia alimentów może złożyć pozew o ich uchylenie.

Powód uchylenia obowiązku alimentacyjnego

Powodem uchylenia obowiązku alimentacyjnego jest zmiana stosunków między zobowiązanym a uprawnionym. Najczęstsze przyczyny składania tego rodzaju pozwów to:

 • usamodzielnienie się uprawnionego – w przypadku, gdy uprawniony uzyskuje własne środki utrzymania, które pozwalają na zaspokojenie jego usprawiedliwionych potrzeb;
 • zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego – np. utrata pracy;
 • uzyskanie prawomocnego wyroku sądu zaprzeczającego ojcostwu zobowiązanego.

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego składa w sądzie zobowiązany do ich płacenia. W pozwie należy zamieścić:

 • dane osobowe powoda;Pozew o uchylenie alimentów musi spełniać określone wymogi formalne.
 • dane osobowe pozwanego;
 • informacje na rzecz jakiej osoby płacone są alimenty;
 • aktualną wysokość płaconego świadczenia;
 • sygnaturę kat oraz organ wydający orzeczenie;
 • określenie wartości przedmiotu sporu – kwotę pieniężną stanowiącą sumę świadczeń alimentacyjnych należnych za dany rok;
 • uzasadnienie pozwu.

Do pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego należy dołączyć oryginały dokumentów na poparcie zgłoszonego żądania.

Ważne!

 • Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego należy złożyć do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. W przypadku, gdy pozwany nie ma stałego miejsca zamieszkania, wówczas bierze się pod uwagę miejsce jego pobytu.
 • Opłata sądowa od pozwu jest naliczana stosunkowo do wartości przedmiotu sporu.
 • Podczas rozprawy sądowej mogą być przesłuchiwani świadkowie wezwani przez powoda.
 • Jeśli powodem składania pozwu o uchylenie alimentów jest pogorszenie się sytuacji zarobkowej i majątkowej zobowiązanego, wówczas sąd zwraca również uwagę na to czy nie nastąpiło ono z jego winy.