Alimenty to świadczenie mające zapewnić uprawnionej do nich osobie środki na pokrycie uzasadnionych potrzeb. Warto więc wiedzieć komu należą się alimenty, kto powinien je płacić i jakie są przesłanki, aby sąd orzekł o konieczności płacenia tego świadczenia.

Kto może starać się o alimenty?

Najczęściej alimenty płacone są przez rodziców na rzecz dzieci.Polskie prawo bardzo dokładnie określa grupę osób, które mogą ubiegać się o świadczenie alimentacyjne od swoich najbliższych. Do grupy tej należą:

  • dzieci biologiczne i przysposobione;
  • małżonkowie po orzeczeniu rozwodu lub separacji;
  • rodzice.

Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów?

Zobowiązanie do płacenia alimentów nakładane jest przez sąd na członków rodziny w linii prostej nie sprawujących na stałe opieki nad uprawnionym do otrzymywania świadczenia. Najczęściej alimenty płacone są:

  • przez rodziców na rzecz dzieci (biologicznych i przysposobionych);
  • przez jednego małżonka na rzecz drugiego po orzeczeniu rozwodu lub separacji;
  • przez dzieci na rzecz rodziców.

Kiedy można starać się o alimenty?

W prawie polskim istnieją dwie przesłanki, które decydują o możliwości otrzymania świadczenia alimentacyjnego:

  • ze strony uprawnionego – brak środków finansowych na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb;
  • ze strony zobowiązanego – możliwości zarobkowe i majątkowe umożliwiające wypłacenie świadczenia.

Powyższe przesłanki są podstawą do starania się o alimenty, ale w różnych sytuacjach mogą być różnie rozumiane. W przypadku alimentów płaconych na dziecko „zaspokojenie uzasadnionych potrzeb” jest często postrzegane również jako umożliwienie dziecku życia na podobnym poziomie, co jego rodzice. W przypadku alimentów wypłacanych jednemu z małżonków zasada życia na podobnym poziomie nie ma już zastosowania. Jeśli płatnikiem świadczenia jest dziecko wówczas sąd zazwyczaj określa kwotę alimentów na poziomie, który pozwoli zaspokoić najważniejsze potrzeby takie jak opłaty, kupno opału czy żywności.

Co warto wiedzieć?

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że świadczenie alimentacyjne jest wypłacane po orzeczeniu sądu. Aby uzyskać do niego prawo należy złożyć pozew do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania powoda. Należy pamiętać o tym, aby pozew odpowiednio uzasadnić oraz swoje żądanie poprzeć dowodami, gdyż dopiero wówczas sąd może orzec o przyznaniu alimentów.